Klienci indywidualni

Prawo cywilne

1. Spadki

 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku oraz dział spadku

 • sprawy o zachowek

 • doradztwo w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, sporządzania zapisów i poleceń, odpowiedzialności za długi spadkowe, niegodności dziedziczenia, wydziedziczenia

2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

 • powództwo o ochronę własności

 • powództwo o ochronę posiadania

 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości

 • sprawy o zniesienie współwłasności

 • powództwa związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi

3. Odszkodowania

 • dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe (w tym również sprawy o zasądzenie renty z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość powstałych wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia)

 • sprawy o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

4. Umowy

 • Sporządzanie projektów umów

 • Analiza umów

 • Negocjowanie warunków i postanowień umownych

Prawo rodzinne
 • sprawy o rozwód i separację

 • sprawy o podział majątku

 • sprawy o alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, zniesienie obowiązku alimentacji)

 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

 • sprawy o ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem

 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, o bezskuteczność uznania ojcostwa

Prawo medyczne
 • reprezentowanie pacjentów w sądowych postępowaniach cywilnych i karnych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w tym w sprawach o odszkodowanie za błąd medyczny

 • bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych (sporządzanie umów, weryfikacja dokumentów)

 • prowadzenie szkoleń z zakresu podstaw prawnych kosmetologii estetycznej dla lekarzy, kosmetologów i kosmetyczek, odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarza i osób wykonujących zabiegi kosmetyczne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji

 • tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zbiorowych układów pracy

 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach dotyczących:
  ●  stosunku pracy
  ●  zwolnień grupowych, wypłaty odpraw
  ●  czasu pracy
  ●  wynagrodzenia
  ●  odszkodowań za wypadki przy pracy

 • doradztwo prawne w zakresie delegowania polskich pracowników do pracy za granicę

Upadłość konsumencka
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

 • reprezentacja w postępowaniu sądowym

 • sporządzanie niezbędnych wniosków w toku postępowania upadłościowego

 • przygotowywanie sprzeciwów do listy wierzytelności

Prawo administracyjne
 • doradztwo prawne oraz reprezentacja Klientów w sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych

 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych

 • sporządzanie skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • spraw związanych z uzyskaniem koncesji i pozwoleń

Prawo karne
 • obrona w sprawach karnych ( w tym również w sprawach karnych gospodarczych), karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia we wszystkich instancjach

 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniach karnych

 • sporządzanie pism procesowych, zażaleń, apelacji, wniosków

 • sporządzanie wniosków o udzielenie przerwy w karze, odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

Zapraszamy do współpracy