Polityka prywatności

Polityka prywatności. Polityka Cookies.

Kancelaria Adwokacka Anna Niedźwiecka przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych swoich Klientów oraz osób zainteresowanych ofertą usług świadczonych przez Kancelarię. W związku z tym każda korespondencja kierowana do nas, zarówno listownie, jak i poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności. Polityce Cookies.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Pana/Pani podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych.

Administrator danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Niedźwiecka prowadząca Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-712) ul. Kardynała Augusta Hlonda 18/7, Filia w Krakowie (30-035), al. A. Grottgera 6/1, NIP 6782904427 zwana dalej „Kancelarią”, „Administratorem”.

Definicje podstawowych pojęć.

a) dane osobowe – to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.
b) przetwarzanie danych – operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych
c) Klient – podmiot, na rzecz którego Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie prawa, podatków oraz inwestycji.
d) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Kancelarię w związku z przekazaniem danych osobowych przez e-mail; biuro@kancelaria-niedzwiecka.pl

Zakres przetwarzania danych osobowych, źródło danych i zasady ich gromadzenia.

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania/adres siedziby firmy, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.

Kancelaria uzyskuje dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych i doradczych przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów. W przypadku, gdy dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, mogły zostać przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł.

W zakresie prowadzonych spraw oraz realizacji zleceń Administrator może przetwarzać inne dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz dokonania rozliczeń.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi dalszą realizację zlecenia oraz utrzymywanie kontaktu z klientem.

Cel i podstawa prawna przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone w następujących celach:

a) w celu świadczenia pomocy prawnej bądź usług doradczych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej bądź usług doradczych na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu wykonania zawartej umowy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, które wynikają np. z ustawy o adwokaturze lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
e) zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kancelarii, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
f) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zobowiązania prawne i obrona prawna.

Możemy być zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałaniautracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania naszych praw, zabezpieczenia naszejprywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

Korzystanie ze strony internetowej („Portal”)

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również do korzystania z naszej strony internetowej www.kancelaria-niedzwiecka.pl („Portal”), odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością.

– Pliki dziennika: W Portalu gromadzimy dane, w tym dane osobowe,które są ogólnie dostępne na temat Pana/Pani urządzenia, kiedy łączy się ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta i model urządzenia oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów.

Polityka cookies

Polityka cookies Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Kancelaria jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

• dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości podejmowania działań marketingowych.

Nasza strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Kancelarii (www.kancelaria-niedzwiecka.pl -poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Korzystający z naszej strony może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Kancelaria informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej. Pliki cookies, z których korzysta nasza strona, a które są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom.

Udostępnianie danych osobowych.

Ujawniamy dane osobowe użytkowników w celach opisanych poniżej wyłącznie podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną zgodą Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim innych kategorii wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

Odbiorcy danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

Organy administracji publicznej.

Ujawniamy Pana/Pani dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczeństwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm międzynarodowych. Podlegają one regularnym przeglądom i aktualizacjom uwzględniającym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, które mają biznesową potrzebę zapoznania się z tymi informacjami lub potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami.

W przypadku naruszenia danych osobowych stosujemy odpowiednie przepisy dot. powiadamiania o takich naruszeniach.

Dane przetwarzane przez Nas w ramach wykonywania zawodu – świadczenia pomocy prawnej objęte są dodatkowo ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, a tym samym ich ochrona jest wzmocniona. Równocześnie jednak wykonanie niektórych przysługujących Tobie uprawnień lub realizacji przez Nas obowiązków wynikających z RODO jest lub może być wyłączone na podstawie przepisów RODO, przepisów prawa polskiego lub samego charakteru tajemnicy zawodowej.

Przysługujące Panu/Pani prawa.

Przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
• otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
• sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
• usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
• przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: biuro@kancelaria-niedzwiecka.pl lub listownie na adres siedziby Kancelarii.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian — według własnego uznania — w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Zobowiązujemy się traktować Pana/Pani dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane, chyba że otrzymamy od Pana/Pani zgodę na traktowanie ich w inny sposób.